Contact Us

R K. Puram Centre (South Delhi)

R K. Puram Centre (South Delhi)

SAMKALP BHAWAN, PLOT NO-15,  SECTOR -4, R.K. PURAM , NEW DELHI – 110022

(NEAREST METRO-MUNIRKA GATE NO.2 (MAGENTA LINE)

 EMAIL:- samkalp86.rkpuram@gmail.com

WEBSITE:- www.samkalp.org, www.samkalpiascoaching.com

FACEBOOK:- ID :- samkalpclasses@gmail.com

TEL.NOS:-09811582118/09811279643/09650139107/8800674234

LAND LINE NOS-011-26183070, 26196651.

 

 

 

Contact Persons:-

 1. SRI RAJIB BORUAH (09811582118)
 2. MISS GEETA SHARMA (09811279643)
 3. SRI PRAKASH MISHRA (7042350050)

.

CONTACT PERSONS  FOR READING ROOM

 1. MISS GEETA SHARMA (09811279643)
 2. SRI PRAKASH MISHRA (7042350050)

CONTACT PERSONS  FOR (TRANSIT ACCOMMODATION)

 1. SRI RAJIB BORUAH (09811582118)
 2. SRI PRAKASH MISHRA (7042350050)

.

CONTACT PERSON FOR MESS FACILITY

 1. SRI PRAKASH MISHRA (7042350050)

Samkalp office,

Nirankari Samagam Ground, Near Mukherjee Nagar, Dheerpur, New Delhi-110009

Email:- samkalp86.dheerpur@gmail.com

WEBSITE:- www.samkalp.org

FACEBOOK:- ID :- samkalp86.dheerpur@gmail.com

Contact Persons

  1. Kanhaiya Lal:- 9971915905
  2. Tarun Awasthi:- 9555304840
  3. Landline No. 011-65180006

Samkalp Office, Udasin Ashram, Aram Bagh

Paharganj. (Near R K Ashram Marg Metro Station, Pillar No.32)

New Delhi-110055.

Phone Nos-011-23538231

Email samkalp86.panch@gmail.com

 

Contact persons:-

 1. MadhuPrabhakar:- 9811341607

Email: madhu.s.prabhakar@gmail.com

 1. Nalini Sachdeva:- 9717411222

Email: samkalp86.panch@gmail.com

 1. Anita Bajaj:- 9818986492

Email: samkalp86.panch@gmail.com

 1. D K Bhattacharya:-9818217532

Email: samkalp86.panch@gmail.com