Old Rajinder Nagar Center

SAMKALP IAS

34/33 Old Rajinder Nagar (Near Rajendra Palace Metro Station Gate no-3) Delhi-110060

Phone No-011-41551607

1 Madhu Prabhakar: – 9811341607

2 Anita Bajaj: – 9818986492

3 D K Bhattacharya:-9818217532

Email: samkalpias.orn@gmail.com

Samkalp Office, Udasin Ashram, Aram Bagh

Paharganj. (Near R K Ashram Marg Metro Station, Pillar No.32)

New Delhi-110055.

Nalini Sachdeva: – 9717411222

Phone No-011-23538231

Email samkalp86.panch@gmail.com

Email samkalp86.panch@gmail.com

 

Enter your Details